Södra skånska regementets historia
Johan Fredrik Eek
Johan Fredrik Eek
Kungliga Södra skånska infanteriregementet uppsattes till följd av ett kungabrev dagtecknat den 10 december 1811. Regementet benämndes inledningsvis I 34 vilket ändrades till I 25 år 1816. Veberöds by var första fasta mötes- och exercisplats.
Tiden 1825 - 1887 var Tvedöra regementets mötesplats och regementet flyttade 1888 till Revingehed till nyuppförda förläggningsbarracker. Förläggningsbyggnad 1 - 5 är från den tiden. 1914 garnisonerades regementet i Lund och Revingehed bibehölls som övningsläger.

Till följd av 1925-års försvarsbeslut flyttades regementet till Ystad 1928 och till de kaserner som K 6 lämnat. Samtidigt erhöll regementet beteckningen I 7. Revingehed bibehölls som övningsplats och efter andra världskriget genomfördes grundutbildningen av en bataljon i Ystad och en på Revingehed.

Kungl. Södra skånska regementet blev pansarregemente 1963 och erhöll beteckningen P 7.
1942 fanns tre försvarsområden inom Malmöhus län, nämligen Malmö, Ystads och Helsingborgs försvarsområde. Länet utgör ett försvarsområde, Malmö försvarsområde, Fo 11, från 1946. Vid bildandet av Skåne län skapades från 1998-01-01 ett försvarsområde i Skåne (Fo 14). Ledningsförhållandena på lägre regional och lokal nivå (OLLI) ändrades och från och med 1976 blev regementet ett försvarsområdesregemente med beteckningen P 7/Fo 11, Södra skånska regementet och Malmö försvarsområde. Då detta avvecklades 1997-12-31 övergick ledningen till Skånska dragonregementet P 2/Fo 14 med säte i Hässleholm.

Till följd av ett riksdagsbeslut flyttades Lv 4 från Malmö till Ystad 1982. P 7/Fo 11 flyttade då all utbildningsverksamhet till Revingehed. Regementschefen, försvarsområdesstaben och vissa stödfunktioner (bl.a. stödfunktioner åt Lv 4) stannade kvar i Ystad.

Från 1994-07-01 blev P 7/Fo 11, Södra skånska regementet, beteckningen för det förband inom myndigheten Försvarsmakten, som omfattade försvarsområdesbefälhavaren, försvarsområdesstaben, depån och de kaderorganiserade stridsgruppstaberna. P 7/Fo 11 ingick i Ystad - Revinge garnison. Regementets fana fastställdes genom generalorder nr 451/1961 och överlämnades av H M Konung Gustav VI Adolf i Ystad 1961-08-20 i samband med att regementet firade sitt 150-årsjubileum.

Regementets historia är dokumenterad i boken "Södra Skåningarna 1811 - 1949" av Torsten Winberg, utgiven av Allhems Förlag, Malmö 1950. Regementets historia finns även dokumenterad i "Södra Skåningarna 100 år på Revingehed". Denna bok är sammanställd av generalmajor Gösta Hökmark och presenterades i samband med Regementets Dag 1988.
Regementets museum grundlades 1968 och är sedan 1982 inrymt på andra våningen i byggnad 22 på Revingehed. Museet förvaltas av Södra Skåningarnas Kamratförening, vilken bildades 1937. Kamratföreningens stöd till regementets och brigadens verksamhet regleras i avtal. Gällande avtal är daterat 1998-01-01. Kamratföreningen utger tidskriften Södra Skåningarna med fyra nummer per år. Med försvarsbeslut 1996 beslutat av riksdagen 1996-12-13 beslöts om avveckling av P 7/Fo 11. Förbandet avvecklades under ett år och avslutades 1997-12-31.
Södra skånska brigaden, MekB 7, är från 1994-07-01 det förband inom myndigheten Försvarsmakten som producerar, vidmakthåller och utvecklar krigsförbandet MekB 7. Verksamheten bedrivs på Revingehed och MekB 7 ingick fram till och med 1997-12-31 i Ystad - Revinge garnison. I samband med att P 7/Fo 11 avvecklades skapades från 1998-01-01 Södra skånska regementet och Södra skånska brigaden (MekB 7) samt Revinge garnison med C MekB 7 som garnisonschef.
Brigadens historia kan härledas till 7. motorbrigaden som sattes upp 1942 och 7. pansarbrigaden som organiserades sedan regementet blivit pansarregemente 1963. Brigaden och P 7/Fo 11 har haft gemensam fana, vilken övertogs av MekB 7 då P 7/Fo 11 avvecklades. Samtidigt, i samband med Lv 4 avveckling övertog MekB 7 Lv 4 standar. Brigaden har från 1998-01-01 uppgiften att föra P 7/Fo 11 och Lv 4 traditioner vidare.

I samband med den stora omstruktureringen av försvaret återtog vi namnet Södra skånska regementet - P 7, respektive Revinge garnison.

Södra skåningarnas officerskår, Revingehed, 247 82 Södra Sandby.
E-post: offkarenp7@telia.com
Bankgiro 827-6834
Hemsideansvarig: Mats Andersson